NAZARIN JIGOGIN WA KOKIN SOYAYYA NA SADI SIDI SHARIFAI

{UNSHIYA
BABI NA [AYA
1.0       Gabatarwa
1.1       DalilinBincike
1.2       ManufarBincike
1.3       MatsalolinBincike
1.4       FarfajiyarBincike
1.5       HujjarCiGaba Da Bincike
1.6       HanyoyinGudanar Da Bincike
1.7       BitarAyyukan Da SukaGabata
1.8       Kammalawa

BABI NA BIYU: TA{AITACCEN TARIHIN SADI SIDI SHARIFAI
2.0       Gabatarwa
2.1       SalsalarMahaifansa
2.2       HaihuwarSadiSidiSharifai
2.3       Neman Iliminsa
2.4       FaraWa}arsa
2.5       ShigarsaHarkarFina-Finai
2.6       Nau’o’inWa}o}insa
2.7       Kammalawa

BABI NA UKU: MA’ANAR SOYAYYA
3.0       Gabatarwa
3.1       Ma’anarSoyayya
3.2       Nau’o’inSoyayya
3.3       JigoginSoyayya
3.3.1 Bege
3.3.2 AzabtuwaCikinBege
3.3.3 [imautaCikinBege
3.3.4 Yabo
3.3.5 Sifantawa
3.3.6    Kamantawa
3.3.7    {arinGishiri
3.3.8    Tayi    
3.3.9    Sallami
3.3.10Kishi
3.3.11 NunaJarumtaka
3.3.12 Son MasoWani
3.4       MuhimmancinSoyayya
3.5       Kammalawa

BABI NA HU[U: JIGOGIN WA{O{IN SOYAYYA NA SADI SIDI SHARIFAI
4.0       Gabatarwa
4.1       Ma’anarJigo
4.2       Kashe-KashenJigo
4.2.1    JigonBege
4.2.2    JigonTayi Da Sallami
4.2.3    JigonKishi
4.2.4    Jigon Son MasoWani
4.3       {anananJigogi
4.3.1    Addu’a
4.3.2  Auren Dole
4.3.3  Aure
4.3.4  [imaucewa
4.3.5  Zautuwa
4.3.6  Yabo
4.3.7  Ibada
4.3.8  NunaKulawa
4.3.9  Camfi
4.3.10 Shawara
4.3.11 Kisan Kai
4.4       Kammalawa

BABI NA BIYAR: SALAILAN WA{O{IN SOYAYYA NA SADI SIDI SHARIFAI
5.0       Gabatarwa
5.1       Ma’anarSalo
5.2       Nau’o’inSalo
5.3       Dabarun Salon Sarrafawa
5.4       Amfani Da Harshe
5.5       Kammalawa

BABI NA SHIDA: NA[EWA
6.0       Na]ewa
6.1       Kammalawa
Manazarta
Rataye

Babi Na [aya
Shimfi]a
1.0.   Gabatarwa
A }alla akwai fannoni uku manya na nazari a harshen Hausa. Fannonin su ne abin da ya shafi ilimin kimiyar harshe, da adabi, da kuma fannin al’adu. Abin da za a yi aiki a kansa yana }ar}ashin fannin adabi ne, wato wa}a. Wa}a ta kasu zuwa gida biyu, rubutacciya da ta baka. Rubutacciyar wa}a ta samu ne bayan Bahaushe ya iya karatu da rubutu, amma wa}ar baka ta ]a]e da samuwa wato ta jima a cikin adabin Bahause.

Akwai ire – ire na wa}o}in baka da dama, wa]anda suka ha]a da, Wa}o}in mata, da wa}o}in ban dariya da kuma, wa}o}in soyayya. A

kan wa}o}in Soyayya za a gudanar da wannan bincike, a inda za a ra~e cikin wa}o}in Sadi Sidi Sharifai na Soyayya, wa]anda suke na baka ne.


1.1.     DALILIN BINCIKE
Dalilin yin wannan bincike shi ne taskace wa}o}in wannan fasihi (Sidi Sharifai) da Jigojinsu da kuma salailansu . Sannan kuma za a gudanar da wannan bincike ne don samun digiri na farko a sashin harsunan Najeriya.

Jami’ar Usman [anfodiyo, Sokkwato.

1. 2.  MANUFAR BINCIKE
\Soyayya kamar yadda aka sani, wani jigo ne a cikin adabin Hausa, domin haka yana daga cikin manufar wannan bincike, }ara ha~aka wannan jigo na Soyayya, sakamakon yawa da ba shi da shi a cikin adabin Hausa, wannan ne ma ya sa aka ]auki wa}o}in Soyayya na Sadi Sidi Sharifai don a taskance.


I. 3.   MATSALOLIN BINCIKE
Babu Shakka akwai gi~i a cikin adabi da ya kamata a cike. Wannan gi~i shi ne na wa}o}in Soyayya. Saboda ba a fiye a nazarinsu ba. Har ma wasu na tunanin ko Hausa ba ta da wannan jigo (na Soyayya) to wannan ne ya sa aka ]auki wa}o}in Soyayya na Sadi Sidi Sharifai a yi aiki a kansu.


1. 4.  FARFAJIYAR BINCIKE
Duk da cewa wannan aiki zai gudana a harshen Hausa, kuma fannin adabi, adabin ma a wa}ar baka ta soyayya. A cikin wa}o}in soyayyar ma ba kowanne ba, za ayi nazarin wa}o}in soyayya na Sadi Sidi Sharifai zalla....

For more Hausa Projects Click here
================================================================
Item Type: Project Material  |  Size: 74 pages  |  Chapters: 1-5
Format: MS Word   Delivery: Within 30Mins.
================================================================

Share:

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Search for your topic here

See full list of Project Topics under your Department Here!

Featured Post

HOW TO WRITE A RESEARCH HYPOTHESIS

A hypothesis is a description of a pattern in nature or an explanation about some real-world phenomenon that can be tested through observ...

Popular Posts